LH1071 18W 4-Pin GX24q2, 26w-32w GX24q3, 42w GX2q4, 45' angle, snap in mount, 75w-600v